ข่าวประกวดราคา/ จัดซื้อ/ จัดจ้าง
ทนงศักดิ์ ทวีทอง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี
สารจากนายก
สัญญาประชาคมที่ได้ให้ไว้ต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วย "หลักธรรมาภิบาล บริหาร  อบจ.โปร่งใส  ประชาชนมีส่วนร่วม" กระผมมีเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมให้จงได้